شرکت تولیدی سلف شیمی

تولید کننده اسیدکلریدریک صنعتی -سولفات سدیم -کلریدکلسیم وانواع کودهای شیمیایی

مدیریت:آقای مهندس عابدی    44955927-09122886629

بزودی سایت اینترنتی این شرکت لینک میشود